Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
D13/2016OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kotla o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla dokumentu -Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla.Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla. WÓJT GMINY KOTLA18-03-2016
D11/2016OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kotla o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026" odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026".GMINA KOTLA16-03-2016
D50/2015Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy KotlaNa podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla", Uchwałą Nr XIII/54/15 Rady Gminy z dnia 30 września 2015 r. Z całością dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Kotla oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Głogowska 93. WÓJT GMINY KOTLA01-10-2015
D48/2015Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z prognożą oddziaływania na środowisko projektu PGNNa podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu pozytywnych opinii do projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN, w tym: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 września 2015 r. znak WSI.410.453.2015.KM Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2015 r. znak ZNS.9011.3.1328.2015.DG Z całością dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Kotla oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Głogowska 93. WÓJT GMINY KOTLA22-09-2015
D35/2015Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla.Z w/w projektem dokumentu jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93 67-240 Kotla. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@kotla.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 21 sierpnia 2015r. do dnia 10 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kotla ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kotla. WÓJT GMINY KOTLA20-08-2015
D31/2015Plan Gospodarki Niskoepisyjnej dla Gminy KotlaGmina Kotla przystąpiła do opracowania projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" oraz wystąpiła do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska weWrocławiu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, o opinie co do potrzeby przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, a w przypadku stwierdzenia konieczności jej przeprowadzenia zwrócono się o zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii - producentów, dostawców i odbiorców. Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Kotla poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy Kotla. WÓJT GMINY KOTLA27-07-2015
D26/2014Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina.Uchwalenie miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina. Udostępnienie do bulicznego wglądu planu wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. DZ.U.z 2013r. poz. 1235) zawierającym informacje o udziale społeczeństwa przy realizacji projektu w/w planu i podsumowaniem sporządzonym na podstawie art. 55 ust.3 w/w ustawy zawierające uzasadnienie przyjętej uchwały Nr XLII/255/14 z dnia 13 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina.WÓJT GMINY KOTLA16-05-2014
D15/2013Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020WÓJT GMINY KOTLA07-10-2013

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla