Aktualizacja: 18.03.2016r.

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1 Numer wpisu 13/2016
2 Nazwa dokumentu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kotla o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla dokumentu -Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla.
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla.
4 Data zatwierdzenia dokumentu 16-03-2016
5 Organ przedkładający (opracowujący) dokument WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Organ zatwierdzający dokument RADA GMINY KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93 , 67-240 KOTLA


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu
10 Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla