Aktualizacja: 16.05.2014r.

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1 Numer wpisu 26/2014
2 Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina.
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Uchwalenie miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina. Udostępnienie do bulicznego wglądu planu wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. DZ.U.z 2013r. poz. 1235) zawierającym informacje o udziale społeczeństwa przy realizacji projektu w/w planu i podsumowaniem sporządzonym na podstawie art. 55 ust.3 w/w ustawy zawierające uzasadnienie przyjętej uchwały Nr XLII/255/14 z dnia 13 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina.
4 Data zatwierdzenia dokumentu 13-05-2014
5 Organ przedkładający (opracowujący) dokument WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Organ zatwierdzający dokument RADA GMINY KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93 , 67-240 KOTLA


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu 21/2014
10 Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla