Aktualizacja: 27.07.2015r.

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1 Numer wpisu 31/2015
2 Nazwa dokumentu Plan Gospodarki Niskoepisyjnej dla Gminy Kotla
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Gmina Kotla przystąpiła do opracowania projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" oraz wystąpiła do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska weWrocławiu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, o opinie co do potrzeby przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, a w przypadku stwierdzenia konieczności jej przeprowadzenia zwrócono się o zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii - producentów, dostawców i odbiorców. Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Kotla poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy Kotla.
4 Data zatwierdzenia dokumentu 27-07-2015
5 Organ przedkładający (opracowujący) dokument WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Organ zatwierdzający dokument RADA GMINY KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93 , 67-240 KOTLA


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) BRAK

BRAK
BRAK
BRAK
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu
10 Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla