Aktualizacja: 22.09.2015r.

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1 Numer wpisu 48/2015
2 Nazwa dokumentu Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z prognożą oddziaływania na środowisko projektu PGN
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu pozytywnych opinii do projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN, w tym: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 września 2015 r. znak WSI.410.453.2015.KM Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2015 r. znak ZNS.9011.3.1328.2015.DG Z całością dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Kotla oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Głogowska 93.
4 Data zatwierdzenia dokumentu 22-09-2015
5 Organ przedkładający (opracowujący) dokument WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Organ zatwierdzający dokument RADA GMINY KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93 , 67-240 KOTLA


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu D 31, D 35
10 Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla