Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
F39/2015Prognoza oddiaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemizyjnej Gminy KotlaNa podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wystąpienie w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. o uzgodnienie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA26-08-2015
F34/2015Projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z prognozą oddziaływania projektu na środowisko.Z w/w projektem dokumenti jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93 67-240 Kotla. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@kotla.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 21 sierpnia 2015r. do dnia 10 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kotla ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kotla.GMINA KOTLA20-08-2015
F33/2015Prognoza oddziaływania na środowisko.Podaję do publicznej wiadomości informację o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Jednocześnie uzgodniono z w/w organami zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN.WÓJT GMINY KOTLA11-08-2015

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla