Aktualizacja: 26.08.2015r.

Lp. Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
1 Numer wpisu 39/2015
2 Nazwa dokumentu Prognoza oddiaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemizyjnej Gminy Kotla
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wystąpienie w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. o uzgodnienie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
4 Data sporządzenia dokumentu 19-08-2015
5 Zamawiający wykonanie dokumentu WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Wykonawca dokumentu EKO-TEAM
KULIKOWSKI SEBASTIAN

UL. PONIATOWSKIEGO 20/14, 59-900 ZGORZECEC


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument Karta F nr 33 i 34.
10 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu Karta F nr 33 i 34.
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla