Aktualizacja: 20.08.2015r.

Lp. Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
1 Numer wpisu 34/2015
2 Nazwa dokumentu Projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z prognozą oddziaływania projektu na środowisko.
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Z w/w projektem dokumenti jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93 67-240 Kotla. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@kotla.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 21 sierpnia 2015r. do dnia 10 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kotla ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kotla.
4 Data sporządzenia dokumentu 20-08-2015
5 Zamawiający wykonanie dokumentu GMINA KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Wykonawca dokumentu EKO-TEAM
KULIKOWSKI SEBASTIAN

UL. PONIATOWSKIEGO 20/14, 59-900 ZGORZECEC


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument
10 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu F-33/2015
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla