Aktualizacja: 11.08.2015r.

Lp. Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
1 Numer wpisu 33/2015
2 Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko.
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Podaję do publicznej wiadomości informację o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Jednocześnie uzgodniono z w/w organami zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN.
4 Data sporządzenia dokumentu 11-08-2015
5 Zamawiający wykonanie dokumentu WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Wykonawca dokumentu GMINA KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

PEŁNOMOCNIK: "PROCOROL" PAWEŁ URBAŃSKI SP. J. , JANIKOWO, UL. GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA
7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument
10 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla