Aktualizacja: 21.01.2014r.

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów/th>
1 Numer wpisu 1/2014
2 Nazwa projektu dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem.
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennegodla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
4 Data sporządzenia projektu dokumentu 14-01-2014
5 Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Organ zatwierdzający projekt dokumentu RADA GMINY KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93 , 67-240 KOTLA


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla