Aktualizacja: 14.11.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 02-2/2013
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zmiana sposobu użytkowania magazynu zbożowego na wiatę przeznaczoną do hodowli bydła w systemie na głębokiej ściole o docelowej liczbie 140 DJP na terenie działki o nr ew. 621, obręb Głogówko, Gmina Kotla
3 Znak sprawy GK.6220.2.2013.EN
4 Data wydania 01-10-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 02-1/2013
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach postanowienie GK.6220.2.2013.EN z dnia 14.11.2013 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania magazynu zbożowego na wiatę przeznaczoną do hodowli bydła w systemie na głębokiej ściole o docelowej liczbie 140 DJP na terenie działki o nr ew. 621, obręb Głogówko, Gmina Kotla", określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235), odnoszące się również do planowanego przedsięwzięcia w świetle zapisów art. 81 ust. 3 w/w ustawy oraz z uwzględnieniem przenikania i rozprzestrzeniania się do środowiska substancji złowonnych i toksycznych. Postanowienie o zawieeszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 02-1/2013
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla