Aktualizacja: 05.10.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 31-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie i eksploatacji 20 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Kotla" określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
3 Znak sprawy 7625/5/09
4 Data wydania 05-10-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.

PRZEMYSŁOWA 128/2C, 76-200 SŁUPSK
SŁUPSK

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 31/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 31/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla