Aktualizacja: 09.09.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 31/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia polegającego na "budowie i eksploatacji 20 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Kotla"
3 Znak sprawy GKIII 7625/5/2009
4 Data złożenia 18-08-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.

PRZEMYSŁOWA 128/2C, 76-200 SŁUPSK
SŁUPSK

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapy ewidencyjne z terenem realizacji przedsięwzięcia oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, karta informacyjna, wypis z ewidencji grunów terenu realizowania przedsięwzięcia i obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla