Aktualizacja: 10.07.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 24/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew garunku klon sosnacych w granicach drogi powiatowej Nr 1005 D w obrebie Głogowko
3 Znak sprawy 7635/25/09
4 Data złożenia 19-06-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTA GŁOGOWSKI

UL SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGÓW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapy z naniesioną lokalizacją drzew
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 2 szt. drzew z powodu,że są całkowice obumarłe i odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzwa z uwagi, że drzewo rokuje szanse na przeżycie i w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwu ruchu drogowego należy wykonać cięcia techniczne i pielęgnacyjne gałęzi.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla