Aktualizacja: 24.03.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 10/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku topola rosnącyc w pasie drogi powiatowej 1002 D w Chociemyśli
3 Znak sprawy 7635/9/09
4 Data złożenia 04-03-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapa zasadnicza z naniesioną lokalizacją drzew
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) wydano decyzję zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola Nr 7635/9/09 z dnia 09.04.2009 r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 10-1/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla