Aktualizacja: 16.02.2008r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 1/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli
3 Znak sprawy 7625/1/2008
4 Data złożenia 06-02-2008
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GMINA KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

PEŁNOMOCNIK: "PROCOROL" PAWEŁ URBAŃSKI SP. J. , JANIKOWO, UL. GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU ZGODNIE Z ART. 49 UST. 3 USTAWY pRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA; MAPA EWIDENCYJNA W SKALI 1:5000 Z NANIESIONYM TERENEM INWEST. ORAZ NANIESIONĄ LOK. INWEST.- 6 SZT., ORAZ WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla